English
Search

Conditions of Use

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Nearly New Office Facilities NV (hierna “Nnof”), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Radiatorenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0501.666.677 en haar klanten, waarbij Nnof goederen en/of diensten levert aan de Koper. Iedere bestelling, in gelijk welke vorm ook, houdt van rechtswege de erkenning in vanwege de Koper van zijn kennisname van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en van zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.

1.2 Afwijkingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om Nnof te vertegenwoordigen. In geen geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van Nnof. De Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de eigen andersluidende algemene of bijzondere bestel- en/of koopvoorwaarden van de Koper, zelfs indien deze posterieur zijn aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

1.3 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle gelijkaardige toekomstige commerciële relaties en juridische transacties zonder dat het noodzakelijk is voor Partijen om expliciet naar deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te verwijzen.

1.4 Het niet aandringen op de uitvoering van enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door Nnof kan niet worden opgevat als een afstand van een recht of een beperking daarvan.

2. Offertes en bestellingen

2.1 Alle offertes gemaakt door Nnof zijn vrijblijvend en binden Nnof op geen enkele wijze, zowel wat betreft de prijzen en hoeveelheden als wat betreft de leveringstermijnen die steeds bij benadering worden opgegeven.

2.2 De bestelling van de Koper wordt pas bindend op de dag dat de Koper de orderbevestiging ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Nnof. De bestelling zal pas worden uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot van 30% van de totale aankoopsom dat op alle bestellingen verschuldigd is. Nnof behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.

2.3 Indien de Koper de overeenkomst na ondertekening en terugzending van de orderbevestiging, maar voorafgaand aan de levering, wenst te annuleren, dient de Koper een forfaitaire vergoeding van 70% te betalen aan Nnof. In geval de Koper tevens opdracht gaf tot installatie/montage van de bestelde goederen, dient de Koper tevens de integrale vergoeding van de door Nnof aan de installateur verschuldigde bedragen te betalen. Nnof behoudt zich evenwel het recht voor om volledige vergoeding te vorderen van de door haar werkelijk geleden schade, indien deze hoger zou liggen dan voormelde (forfaitaire) bedragen. De wijziging van de overeenkomst door de Koper na ontvangst van de orderbevestiging staat gelijk met de annulatie van de overeenkomst.

2.4 Nnof behoudt volledige eigendoms- en auteursrechten op alle plannen, verslagen, diagrammen, tekeningen, schattingen en andere documenten gevoegd bij haar offertes en de Koper zal deze documenten niet aan derden overmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Nnof.

3. Levering en leveringstermijnen

3.1 De door Nnof opgegeven levertijd is slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, en een eventuele overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding ten laste van Nnof.

3.2 De kosten van de levering zijn in de prijs inbegrepen voor bestellingen vanaf een netto bedrag van 1500 euro. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert Nnof de goederen tot in het gebouw van de Koper, achter de eerste deur in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Indien het netto bedrag van de bestelling lager is dan 750 euro worden er bijkomend 135 euro, exclusief BTW, transportkosten aangerekend.

3.3 Bij elke levering is 1 uur voor het uitladen van een gewone vrachtwagen voorzien en 1,5 uur voor het uitladen van een trailer. Bij overschrijding van deze termijnen, te wijten aan de Koper, zullen wachturen aan 45 euro/uur worden aangerekend. Indien er op de verdieping moet geleverd worden, dient de Koper aan Nnof kosteloos een (binnen)lift ter beschikking te stellen, die gedurende de volledige leveringsperiode exclusief aan de Nnof-montagedienst ter beschikking wordt gesteld. De minimale afmeting van de lift bedraagt H x B x D: 200 x 100 x 130 cm. Indien er geen lift beschikbaar is en de producten via een buitenlift op locatie moeten gebracht worden, dan zijn alle hieraan verbonden kosten zoals de huur van de buitenlift, de voorziening om toegang te krijgen tot het gebouw (bv. het demonteren van ramen enz.) ten laste van de Koper volgens de geldende tarieven.

3.4 De Koper is verplicht om de door Nnof geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd.

3.5 Indien de Koper de leveringsdatum uitstelt, dient de Koper in te staan voor alle risico’s en kosten die verbonden zijn aan de stockage van de goederen door Nnof (kosten van stockage zelf, administratieve kosten, enz.).

4. Montage en inhuizing

4.1 De Koper dient bij zijn bestelling een inrichtingsplan toe te voegen alsook de naam en het telefoonnummer van de projectverantwoordelijke.

4.2 De door Nnof opgegeven termijn voor installatie is slechts indicatief, en een eventuele overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding ten laste van Nnof.

4.3 De Koper zal de installateur toegang verschaffen tot haar lokalen en ervoor zorgen dat de installateur in optimale omstandigheden de installatie kan uitvoeren. Indien op de voorziene datum voor installatie niemand aanwezig is bij de Koper om de installateur toegang tot de plaats van installatie te verschaffen, zal de Koper een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro verschuldigd zijn aan Nnof. Nnof behoudt zich evenwel het recht voor om volledige vergoeding te vorderen van de door haar werkelijk geleden schade, indien deze hoger zou liggen dan voormeld forfaitair bedrag.

4.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de inhuizing op het gelijkvloers uitgevoerd. Indien niet op voorhand vermeld zal de klant de verhuislift dienen te vergoeden.

Deze kosten zijn afhankelijk van de verdieping waar de goederen dienen geleverd te worden.

4.5 Onmiddellijk na de installatie controleert de Koper deze installatie wat betreft conformiteit en kwaliteit en tekent de werkbon van de installateur af voor akkoord en aanvaarding van de werken. Indien de Koper op dat moment nalaat zichtbare gebreken te melden, zal de Koper geacht worden dergelijke zichtbare gebreken onherroepelijk te hebben aanvaard.

Indien Nnof belast is met de inhuizing, neemt Nnof het verpakkingsmateriaal terug.

5. Projectservice en montage

De Koper kan een beroep doen op Nnof voor het uitwerken van 2D of 3D inplantingsvoorstellen tegen een prijs van 79 euro, exclusief BTW, per teken uur. Nnof zal hiervoor voorafgaandelijk een raming van de tekenuren overmaken aan de Koper.

6. Prijs en betaling

6.1 Prijzen vermeld in catalogen, brochures of andere documenten, anders dan de formele orderbevestiging van Nnof, zijn enkel indicatief en exclusief de eventuele aanmaak-, verpakkings-, transport- en/of verzendingskosten. Deze zijn steeds ten laste van de Koper, alsook alle mogelijke rechten, taksen of vergoedingen door enige autoriteit op de geleverde goederen in te stellen of ingesteld.

6.2 De bestelde goederen worden ten laatste 30 dagen na de schriftelijke overeengekomen leveringsdatum gefactureerd, ook indien deze goederen op vraag van de Koper nog niet geleverd werden op de overeengekomen datum.

6.3 Behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord, zijn alle facturen van Nnof betaalbaar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na datum van de factuur. De eerste voorschotfactuur van 30% bij toekenning van de opdracht, dient evenwel onmiddellijk betaald te worden. Betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of disconto of opschorting uit welke hoofde dan ook. Alle facturen van Nnof zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Nnof.

6.4 Wordt de factuur niet betaald binnen de afgesproken termijnen, dan is een conventionele interest van 1% per maand verschuldigd op het factuurbedrag tot de dag der volledige betaling. Deze interest loopt van rechtswege, zonder dat een voorafgaande aanmaning vereist is. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd de hierboven vermelde interest en onverminderd gebeurlijke gerechtskosten. Nnof behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade indien deze hoger zou liggen.

6.5 Wanneer de Koper in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, behoudt Nnof zich het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen, prestaties en verplichtingen ten opzichte van de Koper op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf wanneer alle facturen, interesten en andere openstaande bedragen worden aangezuiverd. De niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee. Betalingen die de Koper aan Nnof verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Koper verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

6.6 Nnof behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de overeenkomst maar voorafgaand aan de totale betaling van de prijs, blijkt dat het krediet van de Koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert (bv. in geval van het vragen van betalingstermijnen, solvabiliteitsproblemen in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de Koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz.), waarborgen van de Koper te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de door de Koper genomen verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. De weigering om hieraan gevolg te geven, geeft Nnof het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

6.7 Schuldvergelijking van Nnof’s facturen met gebeurlijke vorderingen van de Koper is niet toegelaten. Nnof is evenwel gerechtigd om op elk ogenblik, zelfs in geval van een faillissement, WCO-procedure, gerechtelijke reorganisatie of enige andere insolventieprocedure van de Koper, schuldvergelijking toe te passen tussen de wederzijdse schuldvorderingen die bestaan tussen Nnof en de Koper. Deze schuldvergelijking kan toegepast worden, ongeacht het voorwerp, de vorm of origine van de wederkerige schuldvorderingen.

6.8 Indien aan de Koper de gunst van betalingstermijnen werd toegekend of hem werd toegelaten om de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de Koper indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de (conventionele) interesten en het strafbeding.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De verkochte goederen blijven eigendom van Nnof tot de volledige betaling van het overeenkomstige factuurbedrag in hoofdsom en accessoria (zoals interesten, kosten, eventuele schadevergoedingen, enz.). Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de Koper is overgedragen, is het de Koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

7.2 Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico’s aan de Koper, de gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en dit vanaf het moment dat het verkochte goed aan de Koper geleverd wordt. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de Koper in voor de bewaring van de geleverde goederen in perfecte staat en is elk verlies en elke beschadiging, gevallen van overmacht inbegrepen, voor zijn risico. De Koper verbindt zich ertoe de goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle risico’s en dient de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek van Nnof ter inzage voor te leggen. De Koper dient de goederen te bewaren op een manier dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen en steeds kunnen herkend worden als eigendom van Nnof. De Koper zal daarom een teken aanbrengen op de geleverde goederen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Nnof. De Koper zal Nnof onmiddellijk via aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde goederen wordt gelegd.

7.3 In geval van doorverkoop wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs. Nnof behoudt de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.

7.4 De wanbetaling van één van de facturen op haar vervaldag, kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Vanaf dat ogenblik geeft de Koper aan Nnof de toestemming om zijn lokalen te betreden en de goederen, op kosten en risico van de Koper, terug te nemen.

8. Klachten

8.1 De Koper verbindt zich er toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 8 kalenderdagen na de levering aan Nnof per aangetekend schrijven te worden gemeld. De klacht dient bovendien gestaafd te zijn aan de hand van beeldmateriaal. Ingeval van installatie door Nnof, wordt de Koper geacht de zichtbare gebreken onherroepelijk te hebben aanvaard indien hij de werkbon voor akkoord en aanvaarding ondertekent. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de Koper nog niet in gebruik werden genomen. Het gebruik van de goederen door de Koper wordt aanzien als zijn onherroepelijke aanvaarding van de conformiteit van de goederen.

8.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken zijn enkel geldig indien deze binnen 6 maanden na de levering worden ontdekt en aan Nnof per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de Koper aan Nnof te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te vermelden.

8.3 Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.

Wordt een klacht gegrond bevonden door Nnof, dan heeft de Koper enkel recht op kosteloze herstelling of vervanging van de goederen, naar keuze van Nnof, met uitsluiting van iedere schadevergoeding voor gevolgschade of anderszins.

8.4 Elke klacht betreffende de inhoud van de facturen van Nnof is slechts geldig indien zij binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van Nnof.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Nnof staat er voor in dat de door haar uitgevoerde bewerkingen en de door haar gebruikte onderdelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Nnof verstrekt een waarborg gedurende 12 maanden vanaf de datum van levering dan wel 12 maanden vanaf de installatie op de door haar uitgevoerde werken op het meubilair. Nnof geeft evenwel geen enkele garantie met betrekking tot materialen en goederen die niet specifiek zijn herwerkt en/of voor het (oude) meubilair zelf.

9.2 Producten, accessoire uitrustingen of componenten van andere producenten die deel uitmaken van Nnof’s producten of leveringsverplichting worden enkel aangekocht bij gekwalificeerde verkopers. Op dergelijke producten, accessoire uitrustingen of componenten – ongeacht of deze op basis van specificaties van Nnof dan wel de Koper werden geselecteerd – is enkel de garantie van de initiële leverancier of producent van toepassing.

9.3 De verplichtingen van Nnof in geval van defecten beperken zich tot het herstel of de vervanging van de defecte goederen of onderdelen, naar keuze van Nnof. Terugzending van de defecte goederen of onderdelen voor onderzoek door Nnof gebeurt op kosten van Nnof indien een defect onder de garantie valt.

9.4 De garantie vervalt indien de goederen of onderdelen veranderingen ondergaan hebben of werden onderhouden/geïnstalleerd/ hersteld/vervangen door anderen dan Nnof of een installateur/hersteller door Nnof aangeduid, of indien de goederen of onderdelen beschadigd werden ingevolge aanwending voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bedoeld zijn, ingevolge verkeerd gebruikte door of nalatigheid van de Koper of ingevolge ongeval of in geval van het niet nakomen van Nnof’s installatie-, en onderhoudsinstructies. De normale slijtage is uitdrukkelijk van de garantie uitgesloten alsook schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Nnof geen invloed kan uitoefenen. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien goederen verkeerd of onzorgvuldig gebruikt zijn.

9.5 Alle informatie en technische gegevens betreffende de goederen, die zijn opgenomen in catalogi, brochures of ander geschreven materiaal, zijn louter indicatief en niet bindend.

9.6 Nnof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de productkeuze die de Koper maakt, waarinbegrepen de compatibiliteit van het goed, noch voor het gebruik en de gevolgen hiervan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen. Nnof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze van de Koper voor bijkomend materiaal, bijkomende diensten of een installatie die samen met de goederen wordt gebruikt, noch voor het gebruik en de gevolgen hiervan.

9.7 Nnof is enkel aansprakelijk voor lichamelijk letsel, indien bewezen is dat het letsel werd veroorzaakt door haar tekortkoming of nalatigheid of indien deze tekortkoming of nalatigheid werd begaan door anderen waarvoor zij aansprakelijk is en op voorwaarde dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het letsel/de schade en het defect. Nnof is niet aansprakelijk voor schade aan eigendom of roerende goederen veroorzaakt door de goederen nadat de levering plaats heeft gevonden, daarin begrepen, doch niet beperkt tot, schade aan producten geproduceerd door de Koper, of aan producten waarvan de producten van de Koper een onderdeel vormen. Nnof zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de goederen indien die schade niet alleen veroorzaakt werd door een gebrek in het goed, maar tevens door een fout van de Koper of een derde partij.

9.8 Inzoverre Nnof aansprakelijkheid oploopt ten aanzien van een derde, zal de Koper haar een vergoeding verschuldigd zijn, die dezelfde omvang heeft als haar hierboven besproken aansprakelijkheid, en de Koper zal NNOF vrijwaren tegen alle vorderingen van zulk een derde.

9.9 Nnof is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen, waarinbegrepen gevolgschade, derving van inkomsten, of anderszins, kosten of schade (schade aan activiteit, verlies aan inkomsten, of andere financiële, bedrijfs-, of indirecte schade).

9.10 Nnof zal nooit tot een hogere schadevergoeding gehouden kunnen worden door de Koper dan het bedrag van de overeenkomstige factuurbedragen.

9.11 Het nakomen door Nnof van haar waarborgverplichtingen is afhankelijk van het nakomen door de Koper van zijn verplichting om facturen op hun vervaldatum te betalen.

9.12 Nnof wordt niet geacht op de hoogte te zijn van of rekening te houden met een specifiek gebruik door de Koper van de goederen. Nnof kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor een gebruik van de goederen door de Koper dat afwijkt van een normaal gebruik.

10. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-uitvoering door of door toedoen van de Koper van een afgesloten overeenkomst of van één of meerdere verbintenissen van een overeenkomst, alsmede in geval van faillissement van de Koper, behoudt Nnof zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Koper. Nnof bevestigt dit door toezending van een aangetekend schrijven waarin de ontbinding wordt vastgesteld. In dat geval is de Koper gehouden om, op zijn kosten en risico, alle reeds geleverde (maar geheel of gedeeltelijk onbetaalde) goederen onmiddellijk aan Nnof terug te zenden en om Nnof volledig te vergoeden voor alle geleden schade en gemaaktekosten met inbegrip van de door Nnof geleden gevolgschade en winstderving.

11. Overmacht in hoofde van Nnof

Ingeval Nnof ingevolge overmacht en omstandigheden buiten haar wil verhinderd wordt om de overeenkomst, geheel of ten dele, uit te voeren, is zij gerechtigd om, naar haar keuze, hetzij het contract geheel of ten dele te ontbinden of als ontbonden te aanzien, hetzij de uitvoering ervan op te schorten totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper. Zal als overmacht worden aanzien, elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van Nnof, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden in aanvoer van onderdelen, onwerkbaar weer, brand, overstroming, en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij toeleveranciers of onderaannemers van Nnof.

12. Onafhankelijkheid en geldigheid van de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarde. Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of niet toepasselijk wordt verklaard, zullen de overige bepalingen of het overige deel van de bepaling volledig van kracht blijven. Nnof en de Koper zullen onmiddellijk in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

13. Overdracht

De overeenkomst of de door Nnof verleende rechten of de door de Koper aangegane verplichtingen zijn niet overdraagbaar door de Koper aan een derde zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van Nnof.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

14.1 Alle transacties en overeenkomsten met de Koper, in welk land deze laatste ook gevestigd is, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht.

14.2 Alle geschillen die zouden ontstaan tussen Nnof en de Koper naar aanleiding van het afsluiten, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van gelijk welke overeenkomst of transactie, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel (België). Nnof mag van deze bevoegdheidsregeling afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.